INAQ har bistått Refsnes Laks med arbeidet med søknad om visningstillatelse og vil være prosjektansvarlig for etableringen av SeeSalmon. - Vi er svært glade for tilliten Refsnes Laks har vist oss og for at et omfattende arbeid har gitt det resultatet vi ønsket. Prosjektet har lykkes mye fordi vi har funnet frem til de rette samarbeidspartnerne og fordi vi har fått til et svært godt samarbeid.

Dette skal vi bygge videre på når vi nå går i gang med det spennende arbeidet med å sette planene ut i livet, sier seniorrådgiver Jørn Pedersen i INAQ.

SeeSalmon blir et spektakulært opplevelsessenter for det marine miljø og havbruk i det nye Powerhouse på Brattøra i Trondheim, kombinert med mulighet for en ekte opplevelse av lakseoppdrett ved besøk på merdene i Åfjord. Refsnes Laks har nå fått tilsagn om visningstillatelse. NTNU Vitenskapsmuseet får formidlingsansvaret for det marine kunnskapssenteret i Trondheim.

– Vi er veldig glade for at Fiskeridirektoratet gjennom tilsagnet anerkjenner arbeidet vi har lagt ned for å utvikle et konsept som gir publikum en spennende opplevelse og kunnskap om havmiljø og næring, sier adm. dir. i Refsnes Laks, Jon Refsnes. – Vi er nå klare til å realisere et prosjekt som vil gi både Trondheim og Åfjord en ny attraksjon. Målet er å kunne åpne dørene for publikum tidlig i 2020.

Trøndelag og Trondheim er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringen og har behov for et senter som sprer kunnskap til publikum om en av de viktigste næringene i regionen. – Vi har nå fått muligheten til å møte dette behovet gjennom å skape et unikt, moderne og til enhver tid aktuelt SeeSalmon, sier Jon Refsnes.

NTNU Vitenskapsmuseet vil stå for driften av SeeSalmon i Trondheim. – Gjennom dette samarbeidet har SeeSalmon sikret seg en optimal formidlingsfaglig kompetanse, sier Jon Refsnes. NTNU Vitenskapsmuseet vil ha et ansvar for kontakt med andre relevante fagmiljø for å sikre at formidlingen blir faglig korrekt og vil også sikre fornying og utvikling av materiale og tema slik at informasjonen som gis alltid er oppdatert, aktuell og engasjerende. - Dette er en framtidsretta mulighet for NTNU Vitenskapsmuseet å nå publikum på nye arenaer, sier museumsdirektør Reidar Andersen.

SeeSalmon vil få en unik beliggenhet i Powerhouse Brattøra, eid av Entra og Norges første nybygde energipositive kontorbygning. – Ut fra de høye ambisjonene for etableringen og det særdeles sterke publikumsgrunnlaget, forventer vi at SeeSalmon vil bli et av de aller mest besøkte visningstilbudene for havbruk i Norge, sier Jon Refsnes.

Det finnes ingen oppdrettsanlegg som er nær nok Trondheim til at en kan frakte folk i båt direkte ut til oppdrettslokaliteter. – Det er viktig å ha tilbud om visning på et oppdrettsanlegg i drift, og vi etablerer derfor et fullverdig tilbud for anleggsbesøk i Åfjord. Vi vil videreutvikle vår eiendom på Revsnes og tilpasse sjølokalitetene slik at fasilitetene blir moderne og velegnet for å ta imot publikum, sier Jon Refsnes. Tilbudene knyttes sammen slik at SeeSalmon blir et helhetlig konsept der tilbudene i Trondheim og Åfjord støtter hverandre, hører naturlig sammen og kan oppleves både hver for seg og som en totalitet. SeeSalmon består dermed av to pilarer som til sammen utgjør en unik helhe

– Refsnes Laks har sikret seg noe av det fremste som finnes av kompetanse for å utvikle en arena for opplevelsesbasert formidling. NTNU Vitenskapsmuseet vil ha en overordnet rolle i utviklingsfasen og vil ha et tett samarbeid med Sensum AS, Expology AS og Falkeblikk AS som har vært engasjert i konseptutviklingen. INAQ AS har ledet arbeidet med konseptutviklingen og søknaden om visningstillatelse. INAQ blir vår prosjektansvarlige for etableringen av SeeSalmon. Vi er svært glade for å ha funnet frem til det vi anser som de beste partnerne i dette viktige og spennende prosjektet, sier Jon Refsnes.