Resultata frå ein forskingsrapport viser at «trafikklysvurderingane» i 2017 la til grunn eit for seint utvandringstidspunkt i høve til kva tid smolten frå Stryneelva faktisk opptrer i fjordområdet. Dette medfører at dei vurderingane som er gjort i forhold til å fastsette påverknad på den konkrete bestanden er lite presise i høve til det som er reelt.

Det er i rapporten «Laks- og aurebestanden i Strynevassdraget; vandrings-mønsteret hjå laksesmolt og aure, ungfiskproduksjon og botndyr» at m.a. dette kjem fram.

Prosjektet «Auka verdiskaping av sportsfisket i Lærdalselvi gjennom kunnskapsbasert forvaltning av livskraftige lakse- og aurebestander med unik attraktivitet for sportsfiske 2015-2017» med akronymet «ViLL» er finansiert av Regionalt forskingsfond Vestlandet med delfinansiering fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Østfold Energi AS, Osland Havbruk AS, Sulefisk AS og Marine Harvest Norway AS.

Kun én av 160 akustisk merkede smolt fant veien ut forbi Nordhordlandsbrua. Under 10 prosent av vill laksesmolt kom seg gjennom Evangervatnet og ned til Bolstadfjorden.

Seniorrådgiver i INAQ, Henning Urke har vært prosjektleder for en studie som viser at nesten ingen laksesmolt fra øvre del Vosso-vassdraget klarte å komme seg ut til kysten.