FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.
Forskning og utvikling er helt sentralt for norsk sjømatnæring; for at den har blitt det den er, for at den skal utvikle seg videre, og for at vi skal realisere regjeringens mål om Norge som verdens ledende sjømatnasjon.

Forskningsaktiviteten er svært omfattende og skjer i offentlig regi, i virkemiddelapparatet og hos næringsaktører. Noe av næringens viktigste innsats innen næringsrettet marin FoU skjer gjennom FHF- Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

INAQ AS har bidratt med følgende tjenester:

Bærekraftig akvakultur:
Vill laksefisk - oppdrett

Utredning/ analyse

Design og utvikling : Luculentus as - Trondheim