Peder A. Jansen – ny seniorrådgiver i INAQ

Peder A. Jansen (57) starter 1. juni 2019 som seniorrådgiver i INAQ AS.

Han er utdannet biolog med dr. grad innen parasitologi fra Universitet i Oslo i 1994. Siden har han i det vesentligste jobbet innen forskning på fisk og fiskehelse, men også i forvaltningen i det tidligere Fiskeridepartementet og senest i Forskningsrådet.

Jansen har vært tilknyttet Veterinærinstituttet i bortimot 15 år, der han har vært sentral i utviklingen av spredningsmodeller for virusårsakede sykdommer og lakselus i oppdrettsnæringen. I tilknytning til lakselus, har han også en periode som professor II ved Lakselussenteret, Universitetet i Bergen. Jansen kommer fra en stilling i Forskningsrådet der han har hatt ansvar for Marin/sjømat-sektoren innen SkatteFUNN-ordningen.

Som seniorforsker ved Veterinærinstituttet sto Jansen i bresjen for å bruke data og informasjon om virus og lakselus i oppdrettsanlegg, for å utvikle landsdekkende spredningsmodeller i tid og rom. Bruk av data og spredningsmodeller for å vurdere risiko og beregne effekt av ulike tiltak, har direkte anvendelsesverdi i havbruksnæringen og kan brukes som verktøy for beregning av smittepress i reell tid langs kysten, både mot oppdrettsfisk og vill fisk.

 

Jansen har samtidig en mangfoldig bakgrunn med fokus på fisk og fiskehelse samt bred erfaring som prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt.

Han har blant annet også arbeidet med studier av ørret- og røyepopulasjoner, samt oppdrett av torsk. Han har videre medvirket i en lang rekke utvalg med mandat å risikovurdere ulike problemstillinger. Jansen var også medlem av ekspertgruppe for vurdering av lusepåvirkning, som ble oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartementet. Han er videre medforfatter av en rekke fagfellevurderte vitenskapelige artikler og forskningsrapporter.

Jansens faglige tyngde er særlig rettet mot kvantitative analyser og gjerne i tilknytning til geografiske informasjonssystem (GIS). INAQ ser veldig frem til å få med Jansen på sitt team der han i første omgang vil inngå i allerede pågående forskningsprosjekter knyttet til problemstillinger rundt lakselus. Med Jansen sin bredde og erfaring har vi styrket vår kompetanse innenfor biologi og fiskehelse spesielt.