Skånsom håndtering av rognkjeks i FLS Avluser

En fersk undersøkelse fra INAQ og Åkerblå konkluderer med skånsom håndtering av rognkjeks gjennom FLS Avluser. Resultatene gjør at begge konsulentselskapene stiller spørsmål ved om det er grunn til å fiske ut rognkjeks før avlusning med FLS Avluser slik Mattilsynet krever.

Bak undersøkelsen «Vurdering av velferd til rognkjeks ved bruk av FLS Avluser» står Pure Shipping, AquaGen, Flatsetsund Engineering og Måsøval Fiskeoppdrett. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom INAQ, Åkerblå og Nord Universitet. Rapporten er basert på undersøkelser gjennomført i sju merder ved to lokaliteter i perioden 7.12.18 til 5.2.19. Rognkjeksgruppene som ble undersøkt hadde noe variasjon i størrelse og velferdsscore, og hadde i de fleste tilfeller stått noen uker til måneder i merdene før behandling.

 

Skånsom behandling for rognkjeks

Resultatene fra undersøkelsen viser at rognkjeksen ikke blir utsatt for hverken akutte skader eller markant stress. Undersøkelsene viser i tillegg ingen betydelig forskjell i antall døde i perioden før og etter avlusning. I rapportens konkluderes det med at dette tyder på en skånsom behandling av rognkjeks gjennom FLS Avluser, noe som bør vurderes videre i henhold til pålegg om utfisking av rensefisk før avlusning av laks.

– Vi har i studien sett på om rognkjeks får nedsatt velferd i sin ferd sammen med laksen i FLS Avluser. Vi har brukt oppdatert metodikk for å vurdere velferden ved bruk av operasjonelle velferdsindikatorer. Vi har brukt denne metodikken både i form av vurdering av individ, populasjon og analyser i laboratoriet. I arbeidet har vi også sett utfordringer. Vi har blant annet hatt diskusjoner om metode, og ser behov for metodeutvikling slik at vi fremover kan måle fiskevelferd bedre, sier prosjektleder Randi N. Grøntvedt, som ikke kjenner til flere velferdsstudier på rensefisk utført i felt under avlusning.

 

Naturlig å diskutere regelverket

– Våre undersøkelser av rensefisk i FLS Avluser viser en så skånsom behandling at det grunn til å stille spørsmål ved om utfisking før avlusning er det riktige, slik Mattilsynet krever, sier Grøntvedt.

Leder for fiskehelse i Åkerblå, Lene-Catrin Ervik, deler Randi N. Grøntvedt sine betraktninger om at resultatene gjør en diskusjon om utfisking av rensefisk nødvendig.

– Prosjektet som er gjennomført indikerer at rognkjeks kan følge laksen gjennom systemet på en skånsom måte. Ut ifra det vi kjenner er det ikke gjort systematisk uttesting på effekten ved utfisking – bare mindre eksperimentelle utprøvinger. Den nye undersøkelsen gjør at vi vurderer det som forsvarlig å unnlate utfisking av rognkjeks før avlusning med FLS Avluser. Basert på dette er det etter vår mening ikke grunnlag for et kategorisk krav til utfisking av rensefisk, sier Ervik.

– Vi tenker også at forsøket har en viss overføringsverdi til øvrig rensefisk, men for å få svar på dette er det nødvendig med utprøvinger, sier Ervik.

 

I dialog med Mattilsynet

Både Måsøval Fiskeoppdrett og AquaGen har vært med i prosjektet og deler begge oppfatningen av at behandlingen rognkjeksen får i FLS Avluser sikrer god fiskehelse.

– I undersøkelsen har vi sett på en samlet effekt på rognkjeks, i tillegg til spesifikke effekter i bruk av FLS Avluser. Ut fra denne undersøkelsen ser det ut til at det er en akseptabel påkjenning for rognkjeks å gå gjennom FLS Avluser. Å la den gå gjennom sammen med laksen under avlusninger er derfor et reelt alternativ til å fiske ut rensefisken. Det gjør at vi er i en dialog med Mattilsynet, slik at dette kan vurderes nærmere, sier Arnfinn Aunsmo, veterinær og utviklingsdirektør i Måsøval Fiskeoppdrett.

– For rensefisk som er vår nyeste oppdrettsart er kostnaden på dyrevelferd i dag for høy, samtidig er det ikke mulig å drive med husdyr uten en viss påvirkning på dyrets velferd. Vi mangler i dag grenser eller vurderinger på hva som er akseptabel påvirkning på velferden til rensefisk som brukes i oppdrett. Beskrivelse av hva som er akseptabel velferd vil kunne gjøre arbeid med rensefiskens velferd mer målrettet, sier Aunsmo.

– Ut ifra denne undersøkelsen er jeg tvil om det er mer skånsomt med utfisking eller spyling. Faktisk er det grunn til å tro at det kanskje er velferdsmessig bedre at den går gjennom FLS Avluser enn at den fiskes ut, sier Torkjel Bruheim i AquaGen i en kommentar til rapporten som foreligger.

 

Ikke overrasket

Daglig leder i Flatsetsund Engineering, Lars Backer, sier at de er svært glade for de positive resultatene.

– Dette er resultater som forventet, men vi er veldig glad for at vi nå kan dokumentere at vår teknologi er skånsom og ivaretar fiskevelferd også til rognkjeks.

– I utgangspunktet skulle vi også gjøre forsøk med de andre rensefiskartene, men det var komplisert i den perioden feltundersøkelsene ble gjort. Vi prioriterte likevel å gjennomføre på rognkjeks, og vi vil vurdere om vi kan få gjennomført resten av undersøkelsen på rensefisk på et senere tidspunkt, sier Backer.

 

Også mulig effekt på skottelus

Undersøkelsen gir også en indikasjon på mulig effekt mot skottelus. Totalt ble det funnet 15 skottelus på rognkjeks før avlusning og to skottelus etter avlusning.

– FLS Avluser kan ha en effekt mot skottelus på rognkjeks, men dette bør undersøkes nærmere da vurderingen bare er basert på én avlusning, heter det i rapporten fra studien.

 

Fakta:

Tredoblet kostnad med rensefisk

Bruk av rensefisk har økt de siste årene. I 2018 ble det satt ut nær 49 millioner rensefisk av artene rognkjeks, berggylt, bergnebb, grøngylt og gressgylt. 31 millioner (63%) var rognkjeks. Totalt var verdien på utsatt rognkjeks i 2018 alene på 695 millioner kroner. For all rensefisk samlet var verdien i fjor på like i overkant av 1 milliard kroner. Siden 2015 er kostnadene knyttet til rensefisk nær tredoblet, viser tall fra Fiskeridirektoratet.