• Frode har ordet!

Frode har ordet!

Frode Blakstad har skrevet en artikkel i Norsk Fiskerinæring nr 10/21 om strategiprosesser i havbruksbedrifter. Hva er det strategiske handlingsrommet i en situasjon der mulighetene til vekst i MTB er små?

Read more >>

Major Technical Due Diligence project

INAQ has recently performed a comprehensive Technical Due Diligence for Israel Corp.

Read more >>

INAQ AS CONTINUES TO DELIVER SOLID FINANCIAL RESULTS

May 2, 2020, it was 20 years since INAQ AS was established. The celebration of the anniversary has been put on hold, and so has the moving-in party in new premises in Pirsenteret in Trondheim.

Read more >>

INAQ AS FORTSETTER MED Å LEVERE SOLIDE ØKONOMISKE TALL

2. mai 2020 var det 20 år siden INAQ AS ble etablert. Feiringen av jubileet er satt på vent, og det samme er innflyttingsfesten i nye lokaler i Pirsenteret i Trondheim.

Read more >>

Onno Musch hired as Senior Consultant at INAQ

Onno (37) is hired as new senior consultant at INAQ AS and will start on the 2nd of August. Onno comes from a role as market manager for aquaculture for Norconsult AS, Norway’s largest multidisciplinary consultancy firm.

Read more >>

Onno Musch ansatt som seniorrådgiver i INAQ

Onno Musch (37) er ansatt som seniorrådgiver i INAQ og vil starte 2. august. Onno kommer fra en rolle som markedsansvarlig og gruppeleder for akvakultur hos Norconsult AS. Han er utdannet sivilingeniør med spesialisering innen kystteknikk og kystsoneforvaltning.

Read more >>

INAQ gratulerer Akvafuture AS med konvertering av utviklingstillatelser

Etter gjennomføring av et utviklingsprosjekt med semilukkede merdsystem, fikk Akvafuture i desember 2020 konvertert to utviklingstillatelser til vanlig tillatelser. Akvafuture er da det andre selskapet etter SalMar med sin havmerd, som har gjennomført utviklingsprosjekt basert på ordningen med utviklingstillatelser.

Read more >>

Hva er beste praksis ved bruk av rensefisk mot lakselus? Gode innspill ønskes!

Det er et økende fokus og diskusjon rundt både effekt, og etiske momenter rundt bruk av rensefisk. Dette er et viktig tema og det er behov for en gjennomgang og oppdatering av beste praksis rensefisk, både for å sikre god effekt og ivareta god velferd for rensefisk.

Read more >>

Pelagisk landindustri – hvorfor er det mer lønnsomt i utlandet?

Det er slående tall når norske pelagiske selskaper settes opp mot konkurrentene ute. De utenlandske selskapene har en gjennomsnittlig driftsmargin på 9,1 prosent, mens de norske bare oppnår 4,4 prosent. Frode Blakstad har i en artikkel i Norsk Fiskerinæring redegjort for denne ulikheten og fått tilsvar fra fem sentrale aktører.

Read more >>